Lista kontrolna domu pasywnego

Poniżej przedstawiono listę kroków niezbędnych do budowy domu pasywnego. Lista ta została zaprezentowana przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego.

1. Projekt zagospodarowania terenu lub działki

• Odległość od środków transportu publicznego

• Orientacja fasady budynku powinna być południowa (+- 30 stopni)

• Budynek powinien posiadać duże powierzchnie południowych okien

• Budynek nie powinien posiadać zacieniania przez inne elementy budynku (dzięki temu w pełni wykorzysta się energię słoneczną)

• Roślinność oraz elementy dekoracyjne i użytkowe znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu budynku również nie powinny zacieniać budynku.

• Najbardziej preferowane są budynki szeregowe oraz wielokondygnacyjne

2. Opracowanie koncepcji

• Bryła budynku powinna być zwarta (należy w miarę możliwości wykorzystywać łączenie budynków i dobudowy)

• Najbardziej pożądane są duże przeszklone okna od strony południowej oraz mniejsze od pozostałych stron.

• Należy ograniczyć zacienienie (stosować jak najwięcej szkła oraz możliwie cienkich poręczy, balustrad, ogrodzeń, okapów)

• Budowa powinna być prosta bez przegród zewnętrznych

• Trzeba stworzyć strefę zgrupowania instalacji, wykonuje się to przy rozplanowaniu rzutów

• Należy uwzględnić niezbędne kanały wentylacyjne

• Jeżeli występuje kondygnacja piwniczna powinno się zapewnić maksymalną szczelność powietrzną oraz brak mostków cieplnych

• W czasie opracowywania projektu stosować pakiet PHVP (jest to skrót od Projektowania Wstępnego Budynków Pasywnych)

• Należy starać się o dofinansowania z tytułu budowy domu pasywnego.

3. Projekt architektoniczno-budowlany

• Należy określić grubość izolacji cieplnej przegród zewnętrznych

• Należy unikać potencjalnych mostków cieplnych

• Trzeba zaplanować przestrzeń dla instalacji technicznych budynku.

• Jeżeli planujemy rzuty, powinniśmy zapewnić krótkie trasy przewodów doprowadzających zimną oraz ciepłą wodę oraz tych odprowadzających ścieki.

• Trzeba zapewnić również krótkie trasy wentylacyjnych kanałów. Kanały powietrza zimnego musimy prowadzić na zewnątrz a powietrza ciepłego w obrębie izolowanych termicznie przegród zewnętrznych budynku.

4. Projekt wykonawczy ogólnobudowlany

• Izolacyjność termiczna powinna być wysoka dla zwykłych, regularnych elementów konstrukcyjnych (standardowo U<=0,15W/(m2.K), ale należy dążyć do U=0,1)

• W przypadku styków elementów konstrukcyjnych należy je zaprojektować w sposób wykluczający występowanie mostków termicznych lub należy je uwzględnić w obliczeniach.

• Należy zaprojektować styki elementów konstrukcyjnych tak, aby zapewnić maksymalną szczelność powietrzną

• Okna powinny być zoptymalizowane, czyli powinien być dobrany odpowiedni rodzaj oszklenia, superizolowane ramy, udział procentowy szyby względem całości okna oraz ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem)

• Na podstawie Pakietu do projektowania budynków pasywnych (PHPP) należy obliczyć wskaźniki energetyczne

5. Projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnej

• Należy tak wykonać sieć kanałów, żeby kanały powietrza zimnego znajdowały się po zaobrębem izolowanych termicznie przegród zewnętrznych, natomiast jeżeli nie ma innej możliwości to wyłącznie na stosunkowo krótkim odcinku i powinny być bardzo dobrze izolowane termicznie. Trasy kanałów o gładkich ścianach wewnętrznych powinny być krótkie, prędkość strumienia powinna być mniejsza bądź równa 3m/s

• Powinniśmy przewidzieć osprzęt pomiarowo-regulacyjny, należy zapewnić tłumienie hałasu oraz środki ochrony przeciwpożarowej

• W przypadku nawiewników należy unikać przedwczesnego usuwania powietrza świeżego, powinniśmy uwzględnić zasięg wrzutu strumienia powietrza i umożliwić jego regulację.

• Otwory wywiewne nie powinny być umieszczone nad grzejnikami

• Otwory przepływowe pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami wymiarować na delta p <= 1 Pa

• Powinna być centrala wentylacyjna

• Należy wymiennik ciepła umieścić w okolicy izolowanych termicznie przegród zewnętrznych, najlepiej gdyby znalazł się we wnętrzu przegrody lub suterenie.

• Jeżeli chodzi o podgrzewacz powietrza to powinien znaleźć się w obrębie przegród izolowanych termicznie

6. Projekt wykonawczy pozostałych instalacji

• W przypadku instalacji kanalizacyjnej, c. w. u. powinny być krótkie trasy przewodów, powinny być bardzo dobrze ocieplone i umieszczone w obrębie przegród zewnętrznych budynku.

• Instalacja kanalizacyjna i wodociągowa powinna posiadać izolacje cieplną która będzie zapobiegać pojawianiu się zjawiska kondensatu

• Należy armaturę instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji ogrzewania izolować termicznie

• Należy uwzględnić armaturę umożliwiającą oszczędzanie wody (pralki automatyczne i zmywarki naczyń)

• Należy uwzględnić instalację odprowadzania ścieków, (trasy przewodów powinny być krótkie oraz najlepiej gdyby był jedne pion kanalizacyjny) zawór napowietrzający poddachowy (preferowany) albo izolowana termicznie rura wywiewna

• Instalacja sanitarna oraz instalacja elektryczna powinna być bez przepustów w szczelnych powietrznie przegrodach zewnętrznych budynku, tam gdzie są one niezbędne musimy zapewnić im szczelność

• Należy stosować energooszczędny sprzęt gospodarstwa domowego (przydatne jest zestawienie będące częścią pakietu PHPP)

• Musimy zagwarantować realizację całego wyposażenia technicznego budynku w bardzo wysokiej jakości

7. Wykonanie i odbiór robót ogólnobudowlanych

• Należy unikać mostków cieplnych, musimy ustalić terminy inspekcji kontroli jakości robót na budowie

• Trzeba unikać szczelin i pustek powietrznych przy pracach izolacyjnych (należy zachować ciągłość warstw izolacji cieplnej)

• Szczelność powietrza , musimy wykonać próbę ciśnieniową szczelności przegród zewnętrznych na etapie budowy

• Kiedy należy wykonać te czynności ? W momencie gdy zostaną całkowicie ukończone szczelne powietrzne przegrody zewnętrzne, będą jeszcze dostępne tzn. przed wykończeniem wnętrz (porozumienie ze wszystkimi podwykonawcami)

• Należy to sprawdzić próbą ciśnieniową n50 metodą Blower Door albo za pomocą instalacji do odzysku ciepła, należy to wykonać razem z dokumentacją nieszczelności

8. Wykonanie i odbiór instalacji wentylacyjnej

• Musimy zapewnić szczelne powietrznie przejścia przez przegrody

• Kanały muszą być wykonane czysto i starannie oraz dokładnie uszczelnione

• Musimy zapewnić dostępność do filtrów w celu wymiany, musimy sprawdzić izolację akustyczną (tam gdzie jest ona wymagana)

• Musimy sprawdzić izolację kanałów

• Należy wyregulować przepływ strumieni powietrza w normalnym trybie instalacji, pomiar strumieni powietrza nawiewnego i wywiewnego; Musimy skoordynować rozdział powietrza nawiewnego i wywiewnego oraz pomiar poboru mocy elektrycznej

9. Wykonanie i odbiór pozostałych instalacji

• Musimy skontrolować szczelność powietrznych przejść przez przegrody

• Należy skontrolować izolację cieplną przewodów

10. Certyfikat

• Należy złożyć za pośrednictwem Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego niosek do PI o przyznanie certyfikatu „Budynku pasywnego sprawdzonego pod względem jakościowym”