Lista kontrolna domu pasywnego

Poniżej przedstawiono listę kroków niezbędnych do budowy domu pasywnego. Lista ta została zaprezentowana przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego.

1. Projekt zagospodarowania terenu lub działki

 • Odległość od środków transportu publicznego

 • Orientacja fasady budynku powinna być południowa (+- 30 stopni)

 • Budynek powinien posiadać duże powierzchnie południowych okien

 • Budynek nie powinien posiadać zacieniania przez inne elementy budynku (dzięki temu w pełni wykorzysta się energię słoneczną)

 • Roślinność oraz elementy dekoracyjne i użytkowe znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu budynku również nie powinny zacieniać budynku.

 • Najbardziej preferowane są budynki szeregowe oraz wielokondygnacyjne

  2. Opracowanie koncepcji

 • Bryła budynku powinna być zwarta (należy w miarę możliwości wykorzystywać łączenie budynków i dobudowy)

 • Najbardziej pożądane są duże przeszklone okna od strony południowej oraz mniejsze od pozostałych stron.

 • Należy ograniczyć zacienienie (stosować jak najwięcej szkła oraz możliwie cienkich poręczy, balustrad, ogrodzeń, okapów)

 • Budowa powinna być prosta bez przegród zewnętrznych

 • Trzeba stworzyć strefę zgrupowania instalacji, wykonuje się to przy rozplanowaniu rzutów

 • Należy uwzględnić niezbędne kanały wentylacyjne

 • Jeżeli występuje kondygnacja piwniczna powinno się zapewnić maksymalną szczelność powietrzną oraz brak mostków cieplnych

 • W czasie opracowywania projektu stosować pakiet PHVP (jest to skrót od Projektowania Wstępnego Budynków Pasywnych)

 • Należy starać się o dofinansowania z tytułu budowy domu pasywnego.

  3. Projekt architektoniczno-budowlany

 • Należy określić grubość izolacji cieplnej przegród zewnętrznych

 • Należy unikać potencjalnych mostków cieplnych

 • Trzeba zaplanować przestrzeń dla instalacji technicznych budynku.

 • Jeżeli planujemy rzuty, powinniśmy zapewnić krótkie trasy przewodów doprowadzających zimną oraz ciepłą wodę oraz tych odprowadzających ścieki.

 • Trzeba zapewnić również krótkie trasy wentylacyjnych kanałów. Kanały powietrza zimnego musimy prowadzić na zewnątrz a powietrza ciepłego w obrębie izolowanych termicznie przegród zewnętrznych budynku.

  4. Projekt wykonawczy ogólnobudowlany

 • Izolacyjność termiczna powinna być wysoka dla zwykłych, regularnych elementów konstrukcyjnych (standardowo U<=0,15W/(m2.K), ale należy dążyć do U=0,1)

  • W przypadku styków elementów konstrukcyjnych należy je zaprojektować w sposób wykluczający występowanie mostków termicznych lub należy je uwzględnić w obliczeniach.

 • Należy zaprojektować styki elementów konstrukcyjnych tak, aby zapewnić maksymalną szczelność powietrzną

 • Okna powinny być zoptymalizowane, czyli powinien być dobrany odpowiedni rodzaj oszklenia, superizolowane ramy, udział procentowy szyby względem całości okna oraz ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem)

 • Na podstawie Pakietu do projektowania budynków pasywnych (PHPP) należy obliczyć wskaźniki energetyczne

 • b>5. Projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnej

 • Należy tak wykonać sieć kanałów, żeby kanały powietrza zimnego znajdowały się po zaobrębem izolowanych termicznie przegród zewnętrznych, natomiast jeżeli nie ma innej możliwości to wyłącznie na stosunkowo krótkim odcinku i powinny być bardzo dobrze izolowane termicznie. Trasy kanałów o gładkich ścianach wewnętrznych powinny być krótkie, prędkość strumienia powinna być mniejsza bądź równa 3m/s

 • Powinniśmy przewidzieć osprzęt pomiarowo-regulacyjny, należy zapewnić tłumienie hałasu oraz środki ochrony przeciwpożarowej

 • W przypadku nawiewników należy unikać przedwczesnego usuwania powietrza świeżego, powinniśmy uwzględnić zasięg wrzutu strumienia powietrza i umożliwić jego regulację.

 • Otwory wywiewne nie powinny być umieszczone nad grzejnikami

 • Otwory przepływowe pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami wymiarować na delta p <= 1 Pa

  • Powinna być centrala wentylacyjna

 • Należy wymiennik ciepła umieścić w okolicy izolowanych termicznie przegród zewnętrznych, najlepiej gdyby znalazł się we wnętrzu przegrody lub suterenie.

 • Jeżeli chodzi o podgrzewacz powietrza to powinien znaleźć się w obrębie przegród izolowanych termicznie

  6. Projekt wykonawczy pozostałych instalacji

 • W przypadku instalacji kanalizacyjnej, c. w. u. powinny być krótkie trasy przewodów, powinny być bardzo dobrze ocieplone i umieszczone w obrębie przegród zewnętrznych budynku.

 • Instalacja kanalizacyjna i wodociągowa powinna posiadać izolacje cieplną która będzie zapobiegać pojawianiu się zjawiska kondensatu

 • Należy armaturę instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji ogrzewania izolować termicznie

 • Należy uwzględnić armaturę umożliwiającą oszczędzanie wody (pralki automatyczne i zmywarki naczyń)

 • Należy uwzględnić instalację odprowadzania ścieków, (trasy przewodów powinny być krótkie oraz najlepiej gdyby był jedne pion kanalizacyjny) zawór napowietrzający poddachowy (preferowany) albo izolowana termicznie rura wywiewna

 • Instalacja sanitarna oraz instalacja elektryczna powinna być bez przepustów w szczelnych powietrznie przegrodach zewnętrznych budynku, tam gdzie są one niezbędne musimy zapewnić im szczelność

 • Należy stosować energooszczędny sprzęt gospodarstwa domowego (przydatne jest zestawienie będące częścią pakietu PHPP)

 • Musimy zagwarantować realizację całego wyposażenia technicznego budynku w bardzo wysokiej jakości

 • b>7. Wykonanie i odbiór robót ogólnobudowlanych

 • Należy unikać mostków cieplnych, musimy ustalić terminy inspekcji kontroli jakości robót na budowie

 • Trzeba unikać szczelin i pustek powietrznych przy pracach izolacyjnych (należy zachować ciągłość warstw izolacji cieplnej)

 • Szczelność powietrza , musimy wykonać próbę ciśnieniową szczelności przegród zewnętrznych na etapie budowy

 • Kiedy należy wykonać te czynności ? W momencie gdy zostaną całkowicie ukończone szczelne powietrzne przegrody zewnętrzne, będą jeszcze dostępne tzn. przed wykończeniem wnętrz (porozumienie ze wszystkimi podwykonawcami)

 • Należy to sprawdzić próbą ciśnieniową n50 metodą Blower Door albo za pomocą instalacji do odzysku ciepła, należy to wykonać razem z dokumentacją nieszczelności

  8. Wykonanie i odbiór instalacji wentylacyjnej

 • Musimy zapewnić szczelne powietrznie przejścia przez przegrody

 • Kanały muszą być wykonane czysto i starannie oraz dokładnie uszczelnione

 • Musimy zapewnić dostępność do filtrów w celu wymiany, musimy sprawdzić izolację akustyczną (tam gdzie jest ona wymagana)

 • Musimy sprawdzić izolację kanałów

 • Należy wyregulować przepływ strumieni powietrza w normalnym trybie instalacji, pomiar strumieni powietrza nawiewnego i wywiewnego; Musimy skoordynować rozdział powietrza nawiewnego i wywiewnego oraz pomiar poboru mocy elektrycznej

  9. Wykonanie i odbiór pozostałych instalacji

 • Musimy skontrolować szczelność powietrznych przejść przez przegrody

 • Należy skontrolować izolację cieplną przewodów

  10. Certyfikat

 • Należy złożyć za pośrednictwem Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego niosek do PI o przyznanie certyfikatu „Budynku pasywnego sprawdzonego pod względem jakościowym”