Pozwolenie na budowę

budowa domow w krakowie, budownictwo i remonty w warszawie

Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie w starostwie wniosku o jego wydanie. Należy dołączyć do niego:

- 4 egzemplarze projektu wraz z planem zagospodarowania działki,

- wyciąg z MPZP lub warunków zabudowy,

- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (własność, współwłasność, dzierżawa),

- promesy lub warunki przyłączenia mediów,

- inne dokumenty zależnie od okoliczności.

Urząd w ciągu 65 dni wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na budowę. W przypadku gdy będzie ona niekorzystna można w ciągu 14 dni wnieść odwołanie do wojewody. W trakcie rozpatrywania wniosku odwoławczego urząd może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, złożenia wyjaśnień lub naniesienia zmian.

Pozwolenie na budowę po 14 dniach uprawomocnia się jeśli strony postępowania nie wniosą sprzeciwu. Prawomocne pozwolenie jest ważne przez 3 lata do czasu rozpoczęcia budowy oraz gdy przerwy w robotach nie trwają dłużej niż 3 lata. Do prac budowlanych można jednak przystąpić dopiero po 7 dniach od zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy w Powiatowym Inspektoracie Budowlanym, składając tam deklaracje kierownika budowy o akceptacji obowiązków związanych z kierowaniem budową.