Kierownik budowy

budowa domow w krakowie, budownictwo i remonty w warszawie

W sytuacjach kiedy mamy do czynienia z pracami wymagającymi pozwolenia na budowę, konieczne jest zatrudnienie kierownika budowy. Do podstawowych pierwszych obowiązków kierownika budowy należy:

1)prowadzenie dokumentacji budowy

2)zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę

3)realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

Kierownik budowy posiada prawo:

- występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych w określonych warunkach,

- ustosunkowania się w dzienniku budowy co do zaleceń w nich zawartych, a wpisywanych przez innych uczestników procesu budowlanego uprawnionych do dokonywania takich wpisów oraz przedstawicieli odpowiednich organów.